POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Dereito de información.

 

A presente política de protección de datos regula o acceso e o uso dos servizos do sitio web acasarodante.gal, en adiante que APAMP, Asociación de Familias de Persoas con Parálise Cerebral pon de forma gratuíta a disposición das persoas usuarias de Internet interesadas nos seus servizos e contidos (en adiante, os “Usuarios”).

 

De conformidade co establecido pola Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (de agora en diante, LOPD, APAMP, Asociación de Familias de Persoas con Parálise Cerebral, como titular da casarodante.gal, informa a persoa usuaria da existencia de ficheiros de datos de carácter persoal creados por esta e baixo a súa responsabilidade e que cumpre integramente coa lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal e cos compromisos de confidencialidade propios da súa actividade.

 

Se a persoa usuaria decide rexistrarse na casarodante.gal, solicitáranse os datos estritamente necesarios para a consecución do fin a cal está destinada ao noso Sitio Web, que é a venda de artigos de artesanía fabricados en Galicia. Para tales efectos requiriranse ás persoas usuarias a encher un formulario e a inclusión dos seus datos persoais. O seu tratamento estará enfocado unicamente á consecución deste fin, sempre dentro do marco normativo establecido.

 

Co fin de dar cumprimento aos servizos prestados polo sitio web artesaniagalicia.com, os datos que nos facilite a persoa usuaria, ben sexa a través dos formularios habilitados en acasarodante.gal, ou a través do calquera outro medio incluído, con carácter enunciativo, mais non limitativo, o correo electrónico, o correo postal, ou as chamadas de voz, serán incorporadas a un ficheiro de datos persoais, que se atopan debidamente inscrito na Axencia de Protección de Datos.

 

Asemade, a persoa usuaria declara aceptar expresamente a presente Política de Protección de Datos en relación con todos aqueles datos que facilite ao Sitio Web acasarodante.gal, independentemente da forma na que estes houbesen sido facilitados.

 

Finalidade

Os datos das persoas usuarias facilitados ao sitio web acasarodante.gal, a través de calquera medio, co fin de que se poidan prestar os servizos por elas demandados, son recadados coas seguintes finalidades:

  • Publicitar os servizos e produtos de empresa relacionados coa artesanía creada en Galicia.
  • Facilitar ás persoas usuarias información relacionada co sector da artesanía mediante artigos e consellos publicados no Sitio Web.
  • Remisión de comunicacións electrónicas promocionais e informativas.

 

4.3 Carácter obrigatorio ou facultativo da información facilitada pola persoa usuaria e veracidade dos datos.

Os campos marcados cun asterisco (*) no formulario do rexistro a cumprimentar pola persoa usuaria son estritamente necesarios para atender a súa petición, sendo voluntaria a inclusión de datos nos campos restantes.

 

Asemade, respecto dos datos facilitados por calquera outro medio, no momento do seu tratamento indicarase ás persoas usuarias a obrigatoriedade ou non da aportación as mesmas.

 

A persoa usuaria garante que os datos persoais facilitados ao Sitio Web son veraces e se fan responsables de comunicar calquera modificación dos mesmos.

 

Os datos recadados son os acadados, pertinentes e non excesivos en relación co ámbito, as finalidades e servizos determinados, explícitos e lexítimos de artesaniadegalicia.com.

 

A persoa usuaria garante que toda a información de carácter persoal que facilite é exacta e está posta ao día de forma que responde con veracidade á situación real da persoa usuaria. Corresponde e é obrigación da persoa usuaria manter, en todo momento, os seus datos actualizados, sendo a persoa usuaria a única responsable da inexactitude ou falsidade dos datos facilitados e dos prexuízos que poida causar por iso ao sitio web artesaniagalicia.com ou a terceiros con motivo da utilización  dos servizos ofrecidos.

 

Consentimento da persoa usuaria

Ao encher o formulario e facer clic para enviar os datos, a persoa usuaria manifesta haber lido e aceptado expresamente as Condicións Legais do sitio web acasarodante.gal, e outorga o seu consentimento inequívoco e expreso ao tratamento dos seus datos persoais conforme ás finalidades informadas e servizos que presta. Asemade, a persoa usuaria manifesta haber lido e aceptado expresamente as Condicións Legais do sitio web acasarodante.gal, e outorga o seu consentimento inequívoco e expreso ao tratamento dos seus datos persoais conforme ás finalidades informadas e servizos que presta respecto de aqueles datos persoais que houberan aportado a través de calquera outro mecanismo distinto aos formularios habilitados no Sitio Web.

 

Seguridade

Acasarodante.gal, pon en coñecemento das persoas usuarias que adoptaron as medidas de índole técnica e organizativas regulamentariamente establecidas, que garanten a seguridade dos datos de carácter persoal e evitan a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta do estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos que estean expostos, todo isto de conformidade co establecido no Real Decreto 17/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e outros procedementos de control para a seguridade dos sistemas de información.

 

Cookies e IPs

A persoa usuaria acepta o uso de cookies e seguimentos de IPs.  O noso analizador de tráfico do site utiliza cookies e seguimentos de IPs que nos permiten recoller datos a efectos estatísticos como: data da primeira visita, número de veces que se visitou, data da última visita, URL e dominio da que proven, explorador utilizado e resolución da pantalla. Con todo, a persoa usuaria se o desexa poida desactivar e/ou eliminar estas cookies seguindo as instrucións do seu buscador de internet.

 

O sitio web artesaniagalicia.com non utiliza técnicas de “spamming” e unicamente tratará os datos que a persoa usuaria transmita mediante o formulario electrónico habilitado neste sitio web ou mensaxes de correo electrónico.

 

Dereito de acceso, rectificación e cancelación de datos

A persoa usuaria ten dereito a acceder a esta información, a rectificala se os datos son erróneos e a darse de baixa dos servizos de acasarodante.gal.

 

Estos dereitos poden facerse efectivos medinte a propia configuración da páxina web. No caso de problemas para a realización efectiva online así como para calquera dúbida ou controversia respecto a nosa política de protección de datos se poderán dirixir directamente a:

APAMP, Asociación de Familias de Persoas con Parálise Cerebral

CIF: G36624120

R/ Miguel Hernández Nº1, 36219 Vigo

Ou ben a través do noso correo electrónico: hola@acasarodante.gal indicando o asunto de referencia.

 

O tratamento dos datos de carácter persoal, así como o envío de comunicacións comerciais realizadas por medios electrónicos, son conformes á Lei 34/2002, de 11 de xullo, de servizos da Sociedade de Información e de Comercio Electrónico (B.O.E do 12 de xullo de 2002) e normativa que as desenvolven.

 

Modificación da presente Política de Protección de Datos, artesaniagalicia.com resérvase o dereito a modificar a presente política para adaptala a futuras novidades lexislativas ou xurisprudenciais.

 

Lexislación Aplicable

A presente Política de Protección de Datos e o resto de Condicións Legais do sitio web réxense en todos e cada un dos seus extremos pola lei española.